نظر آیت الله خاتمی درباره طرح رهبری برای مردم فلسطین