یاوری: کی‌روش شاید از آزمون به عنوان تله استفاده کند