واعظی: اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد