کارگردان «رهایم نکن»: از سوابق سیاسی نویسنده خبر نداشتم!