دستور امیرموسوی برای بهبود آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره)