حادثه مدرسه غرب تهران؛ حرمت مدرسه و خدشه به جایگاه معلم