احتمال کاندیداتوری «کرزی» در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان