بانک ملی با اموال گروه اقتصادی منصور آریا چه کرده است؟