شلیک گلوله در اجرای زنده خواننده آمریکایی جنجالی شد