کارگردان «شهرزاد» رمان «بامداد خمار» را سریال می‌ کند