سناتور آمریکایی گزینه نظامی علیه کره شمالی را پیشنهاد داد