آغاز پرداخت مرحله جدید سود سهام عدالت از نیمه اول تیر