ابعاد معاینات پزشکی دانش آموزان مدرسه ای در غرب تهران