ورشکست شدن و پرداخت از جیب مردم یا ساماندهی موسسات غیرمجاز؟