۲ راهکار برای بی اثر کردن تحریم بانکی در نامه به سیف