افشای اسناد جدید در کذب بودن ادعا‌های «یاسمن اشکی»