انجام عمل لیزر درمانی به وسیله پزشکان عمومی ممنوع است