پیشنهاد وسوسه انگیز شیاطین سرخ برای هافبک پاری‌سن‌ژرمن