رحمانی فضلی: راهپیمایی روزقدس نشان می دهد ملت ما بربیعت خودبا امام استوار است