توضیحات فتاح درباره صندوق‌های کمیته برای کمک به فلسطین