فیروزآبادی: سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی فقط یک شوخی است