خوش آمدگویی رسمی فیفا به تیم ملی ایران و جلسه توجیهی داوری