هشدار شرکت‌های هواپیمایی جهان درباره تبعات تصمیمات ترامپ