فتاح: ‌ادعای «کمک کمیته امداد از صندوق صدقات به افطار در غزه» شیطنت بود