ناطق نوری: دشمن می‌خواهد موشک نداشته باشیم تا ما را بزند