کسب نتایج غیرمنتظره ایران در جام جهانی غافلگیرم نمی‌کند