کنایه جالب کاربر لبنانی به افطاری رهبر انقلاب و برخی شیوخ عرب