هشدار شدیدالحن چین درباره لغو تمامی توافقات با آمریکا