اروپا برای ادامه برجام منهای آمریکا نیازی به FATF ندارد