تحلیلگر روس: تجارت شرکت های روسی با ایران ادامه می یابد