ترامپ در مدت 497 روز 3251 ادعای دروغ یا گمراه کننده را مطرح کرده!