تمجید کیهان از کره شمالی: از تجربه برجام درس گرفتند