شورای امنیت با قطعنامه آمریکا درباره غزه مخالفت کرد