انقلاب در آزمایش خون با تشخیص ۱۰ نوع سرطان، قبل از ظهور بیماری