مرکل: اروپا به اعمال تعرفه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد