آثار بزرگان در خانه هنرمندان و «در آستانه» شاملو در «ایده»