سوسن پرور: از مرز بین تئاتر تهران و شهرستان بیزارم