تصاویر / قایق‌سواری در خیابان‌های انگلیس پس از سیل شدید