پشت پرده خرید و فروش نقش از زبان بازیگر «مختارنامه»