یک میلیون فرانسوی با کمک دولت سیگار کشیدن را ترک کردند