تصاویر / بازداشت عوامل تیراندازی در میدان جمهوری مشهد