وزیر کشاورزی: اعتصاب کامیون داران در بازار میوه و سبزی موثر نبوده است