در کدام منطقه تهران هر متر خانه ۱۹ میلیون تومان است؟! +جدول