روایت تلخ زندگی زنی که شمشادی مدعی شده بود گوشت گربه می خورد!