اگر ایران نبود دنیا چگونه بود/نام چین و هند را ایرانی‌ها گذاشتند