کاخ سفید: مذاکرات با کره شمالی به خوبی در حال انجام است