اسامی نمایندگان انصراف دهنده سؤال از روحانی درباره مؤسسات مالی و اعتباری