مردمانی نمونه که با کمک بنیاد علوی از قلب رنج، به اوج گنج رسیدند