موگرینی: در قبال ایران، برخی نگرانی‌های مشترک با آمریکا داریم