جزئیات خدمات متروی تهران در سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)